Czym jest VAT i jak go prawidłowo rozliczyć?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług, którego wysokość wynosi 23%. Doliczany jest do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży i rozliczany jest przez płacących go przedsiębiorców miesięcznie lub kwartalnie. Sprawdź, jak go rozliczyć, kto jest zwolniony z VAT, kto musi go płacić i jakie pozostałe zagadnienia się z nim wiążą.

Jak obliczyć VAT?

Aby zgłosić chęć płacenia podatku VAT należy złożyć formularz VAT-R do naczelnika Urzędu Skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Faktury VAT wystawia się nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Co więcej, płatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

VAT oblicza się, sumując wartość zakupów w trakcie danego okresu oraz obliczając sumę wartości sprzedaży towarów i usług. Obie wartości podaje się w deklaracji, składanej w Urzędzie Skarbowym. Na rachunek bankowy Urzędu wpłaca się następnie różnicę między podatkiem naliczonym a należnym.

Podatnicy, objęci podatkiem VAT oraz podatnicy zwolnieni z obowiązku jego płacenia

Objęci VAT-em są przede wszystkim dostawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym oraz przedsiębiorcy określonych towarów, a także przedsiębiorcy, oferujący usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie i factoringowe. Podatek VAT płacić muszą także dostawcy preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektrycznych oraz urządzeń sprzętu gospodarstwa domowego.

Prawodawca zwolnił natomiast z obowiązku płacenia VAT przedsiębiorców, świadczących usługi transportu sanitarnego, opieki medycznej, a także usługi, związane z pomocą psychologiczną. VATu nie muszą płacić także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły limitu 200 000 złotych.

Odliczenia VAT i korekty in minus

Prawo przewiduje możliwość odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za jeden z czterech kolejnych okresów rozliczeniowych. VAT można również odliczyć z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2 a ustawy o VAT. Jeśli termin czterech miesięcy zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać korekty deklaracji.

Korekty in minus natomiast sporządza się, gdy obniżona jest podstawa opodatkowania względem podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca. Warto przy tym zaznaczyć, iż warunki obniżenia podstawy opodatkowania muszą być uzgodnione z nabywcą. Spełnienie tych warunków musi zostać odnotowane.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Podatnicy VAT podlegają mechanizmowi podzielonej płatności, który dotyczy faktur o wartości brutto na ponad 15 000 złotych lub o równowartości tej kwoty, wyrażonej w walucie obcej. Wówczas możliwe jest dokonywanie płatności z rachunku VAT. W przypadku eksportu towarów natomiast podatnik VAT, który otrzymał całość lub część zapłaty przed dostawą towarów, może stosować zerową stawkę VAT. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiło otrzymanie zapłaty.