Rozliczanie ulg podatkowych

Jako doradcy podatkowi oferujemy usługę związaną z właściwym rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jeszcze przed okresem rozliczeniowym warto zapoznać się z listą przysługujących ulg, które pozwalają obniżyć wysokość otrzymanej w deklaracji PIT kwoty należnego podatku. Warto również wiedzieć, jakie są ulgi, które zamiast od kwoty podatku można odliczyć od kwoty uzyskanego dochodu. Możliwość odliczenia takich ulg jest szczególnie korzystna dla osób, które obawiają się przekroczenia progu dochodowego z wyższą stawką podatkową.

Ulgi podatkowe

Aktualnie obowiązujące ulgi, które można uwzględnić przy wypełnianiu deklaracji PIT, odliczając je od wyliczonej wysokości podatku to:

• równowartość odprowadzonej w ciągu roku składki zdrowotnej,

• przysługująca rodzicom lub opiekunom nieletnich dzieci ulga prorodzinna,

• przysługująca osobom pracującym zagranicą ulga abolicyjna równa kwocie podatku odprowadzonego w kraju zatrudnienia.

Ulgi odliczane od dochodu

Znacznie dłuższa jest lista ulg, które można odliczyć od kwoty uzyskanego dochodu. Do takich ulg zaliczają się:

• równowartość uiszczonych składek ZUS,

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

• ulga przysługująca osobom, które prowadzą Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (maksymalna wysokość ulgi to 5718 zł),

• przysługująca za działalność rozwojowo-badawczą ulga B+R, która pokrywa od 100 do 150% kosztów wydatków kwalifikowanych do ulgi,

• związana ze sprzedażą prawa własności intelektualnej oraz uzyskiwaniem dochodu z umowy licencyjnej ulga IP Box (dochód z tych źródeł podlega mniejszej 5% stawce podatku),

• ulga termomodernizacyjna (maksymalna wysokość ulgi wynosi 53 tys. zł.),

• ulga dla osób zatrudnionych przed 26 rokiem życia (osoby te są całkowicie zwolnione z opodatkowania),

• ulga na internet (maksymalnie można odliczyć kwotę 760 zł),

• ulga rehabilitacyjna przysługująca na zakup sprzętu używanego do rehabilitacji, równoważna kwocie poniesionych wydatków,

• ulga na zakup leków (równoważność poniesionych kosztów pomniejszona o 100 zł za każdy miesiąc),

• przysługująca osobom niepełnosprawnym lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci ulga na samochód (maksymalna wysokość ulgi wynosi 2280 zł),

• ulga przysługująca krwiodawcom równoważna maksymalnie 6% uzyskanego dochodu.

Od dochodu można ponadto odliczyć darowizny przekazane na organizacje społeczne, na cele kultu religijnego oraz dobrowolne wpłaty na cele edukacji zawodowej. Ulga z tego typu darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.