Optymalizacja podatków

Specjalizacją naszej kancelarii podatkowej jest optymalizacja podatków umożliwiająca obniżenie obciążeń podatkowych, a tym samym poprawienie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Nasi doradcy zaproponują rozwiązania w pełni zgodne z prawem podatkowym, które pozwolą zminimalizować wysokość podatków w firmie. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skontaktuj się z naszym doradcą. Zajmiemy się analizą aktualnych zobowiązań przedsiębiorstwa wobec Urzędu Skarbowego i na jej podstawie zaproponujemy nowe rozwiązania. Dobrze opracowana strategia pozwala w legalny sposób zminimalizować zobowiązania firmy wobec fiskusa.

Jak legalnie płacić niższe podatki?

Pomoc naszych ekspertów w stworzeniu strategii optymalizacji podatkowej przynosi klientom kancelarii wymierne korzyści. Jako wykwalifikowany podmiot doradczy opracowujemy takie strategie w sposób, który daje efekty w postaci płacenia niższych podatków, a jednocześnie nie powoduje ryzyka niezgodności z przepisami podatkowymi oraz wydanym orzecznictwem sądowym.

Wśród najczęściej stosowanych rozwiązań optymalizacji podatkowej znajdują się między innymi:

  • rozliczanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych przysługujące nowym firmom i małym podatnikom w ramach pomocy de minimis,
  • rozliczanie dochodów z uwzględnieniem poniesionych strat finansowych,
  • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 należnego podatku,
  • zmiana formy opłacania podatków na rozliczenia kwartalne,
  • rozliczenie ulg podatkowych i ulg od uzyskanych dochodów, np. przysługującej firmom prowadzącym działalność rozwojowo-badawczą ulgi IP Box.

Pomoc de minimis w formie jednorazowej amortyzacji

Jednorazowa amortyzacja z pomocy de minimis przysługuje przedsiębiorcom posiadającym status małego podatnika, a także przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Z pomocy de minimis mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie składniki majątku określone przez przepisy. Należą do nich grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Naszym zadaniem będzie nie tylko pomoc w uzyskaniu pomocy de minimis, ale również złożenie stosownych dokumentów w cellu uzyskania zaświadczenia o skorzystaniu z tej formy optymalizacji opodatkowania.

Obliczanie strat finansowych

Optymalizacja podatków poprzez obliczenie strat finansowych może mieć miejsce w sytuacji, gdy w danym roku podatkowych suma kosztów podatkowych przekroczy sumę przychodów. Stratę finansową należy wykazać w deklaracji podatkowe. W kolejnych latach kwota ta stanowi podstawę odliczenia, jest również rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała. Obliczając stratę finansową nie uwzględnia się między innymi dochodów zwolnionych przedmiotowo z podatku CIT wymienionych w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także przychodów z tytuły dywidend, odsetek czy praw autorskich.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

W zależności od formy rozliczenia, przy ustalaniu i wpłacaniu zaliczek uproszczonych, pod uwagę brany jest dochód (PIT) lub podatek (CIT). Z tej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby posiadające status dużego podatnika, z wyjątkiem podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy, którzy nie prowadzili działalności na 2 lub 3 lata przed rokiem podatkowym, w którym ubiega się o stosowanie zaliczek uproszczonych, lub jeśli w tych latach nie wykazano dochodu w przypadku PIT i podatku należnego w przypadku CIT.

Kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie

Kwartalne rozliczanie podatków niesie wiele korzyści dla przedsiębiorców. Oprócz mniejszej ilości formalności i mniejszego ryzyka popełnienia błędu w składanej deklaracji, największą zaletą optymalizującą podatki w firmie jest znacznie dłuższy okres potrącenia podatku naliczonego. Taka forma rozliczania zwiększa również płynność finansową, która jest szczególnie korzystna dla niewielkich firm. Płacenie zobowiązań podatkowych co trzy miesiące daje większą elastyczność w planowaniu budżetu i wydatków firmy.

Ulgi podatkowe i od uzyskania przychodu dla inwestujących w badania i rozwój

Prawo podatkowe przewiduje ulgi stanowiące wsparcie dla działalności innowacyjnych. Firmy zajmujące się badaniami i rozwojem mogą skorzystać z różnych form wsparcia, takich jak IP BOX czy Ulga B+R. Na postawie analiz dobierzemy najkorzystniejszą formę pomocy i zajmiemy się wszystkimi formalnościami.