Urzędowe druki do pobrania

Dbając o wygodę naszych klientów, przygotowaliśmy na stronie miejsce na najważniejsze urzędowe druki. Znajdą je tu Państwo w formie możliwych do nieodpłatnego pobrania plików. Mamy nadzieję, że dzięki naszej stronie uda się Państwu znaleźć potrzebny druk, a przez to sprawniej załatwić formalności w urzędzie skarbowym. 

 

Druk ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne podatnika

Druk ZAP-3 to formularz aktualizacyjny potrzebny osobom fizycznym, które chcą zmienić w urzędzie dane teleadresowe lub podać numer konta bankowego, aby otrzymać na nie zwrot nadpłaty podatku. Druk ZAP-3 składają wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są płatnikiem VAT.
Indywidualne dane widniejące na formularzu wprowadzane są do systemu identyfikacji płatnika, a fiskus posługuje się nimi do kolejnej aktualizacji. Aktualizacji nie trzeba dokonywać systematycznie, w ramach potwierdzenia danych, tylko w sytuacji, gdy faktyczni zostają one zmienione lub należy je uzupełnić. Druk ZAP-3 można złożyć osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną, jednak osoby chcące skorzystać z drugiej opcji muszą posiadać potwierdzony certyfikatem e-podpis.
Pobierz druk ZAP-3

 

Druk PPS-1 – formularz pełnomocnictwa szczególnego

Jeśli chcą Państwo, aby w konkretnej sprawie podatkowej przed urzędem skarbowym reprezentowała Was osoba trzecia, wcześniej konieczne jest złożenie stosownego upoważnienia. Służy do tego druk PPS-1, czyli formularz pełnomocnictwa szczególnego. Wypełniając go, należy imiennie wskazać osobę (np. radcę prawnego lub doradcę podatkowego) upoważnianą do kontaktu z organami podatkowymi w przedmiotowej sprawie. Formularz wymaga podania precyzyjnych danych oraz podpisów zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Osoba będąca pełnomocnikiem w sprawie, po otrzymaniu substytucji od mocodawcy, może udzielać kolejnych pełnomocnictw, jednak korzystając z formularza OPS-1.
Druk PPS-1 w formie pisemnej należy złożyć do urzędu osobiście lub przez internet, lecz tą drogą przyjmowane są wyłącznie pełnomocnictwa z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwe jest także ustne zgłoszenie pełnomocnictwa z wpisem do protokołu.
Pobierz druk PPS-1

 

Druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Druk UPL-1 należy przedstawić urzędowi skarbowemu, chcąc nadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną. Złożenia takiego pełnomocnictwa wymagają m.in. sytuacje, gdy podatnik korzysta z usług kancelarii podatkowej i jest przez nie rozliczany. Na podstawie takiego upoważnienia, kancelaria przesyła do urzędu skarbowego m.in. podatkowe zeznania roczne, ale też comiesięczne zestawienia JPK_VAT.
Pełnomocnictwo nie wymaga częstej aktualizacji, złożone raz obowiązuje do daty jego wygaśnięcia, którą można wskazać w części D formularza. Jeśli podatnik nie wskaże takiej daty, pełnomocnictwo staje się dokumentem bezterminowym. Podatnik może wycofać lub zmienić pełnomocnictwo, jednak wówczas musi złożyć w urzędzie wypełniony druk OPL-1.
Druki UPL-1 oraz OPL-1 mają swoje odpowiedniki stosowane w celu upoważnienia bądź odwołania pełnomocnika podpisującego za nas deklaracje w formie papierowej. Są to druki UPL-1P i OPL-1P stosowane coraz rzadziej z uwagi na preferowaną przez urzędy skarbowe elektroniczną formę rozliczeń.
Pobierz druk UPL-1

 

Druk SD-3 – zeznanie nabycia spadku/darowizny

W przypadku otrzymania spadku lub darowizny, należy obowiązkowo powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy, wypełniając w tym celu stosowny druk. Wybór druku w tym wypadku nie jest oczywisty, dlatego w indywidualnych sprawach spadkowych warto posilić się wiedzą eksperta. Podstawowa wiedza w tym zakresie dotyczy podziału osób obdarowanych na poszczególne grupy podatkowe oraz przypisanych do tych grup wartości spadku/darowizny wolnych od podatku. Jeśli kwota darowizny lub wartość spadku czy udziału w nim nie przekracza ustalonego odgórnie limitu, obdarowany nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu. Jeśli wartości te są wyższe, zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie do urzędu druku SD-3. Osoba przyjmująca spadek lub darowiznę ma na zgłoszenie tego faktu 30 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.
Pobierz druk SD-3

 

Druk SD-Z2 –zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny

Obowiązku podatkowego, bez względu na wartość spadku lub wysokość darowizny, mogą uniknąć osoby z grona najbliższej rodziny spadkobiercy/darczyńcy. Warunkiem jest złożenie przez nie druku SD-Z2 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Osoby, które nie spełnią tego warunku i spóźnią się ze złożeniem druku, muszą liczyć się z zapłaceniem pełnej kwoty podatku. Plik zawierający druk SD-Z2 znajdą Państwo poniżej.
Pobierz druk SD-Z2

 

Druk PCC-3 – zgłoszenie czynności rodzących skutki cywilnoprawne

Wiele zawieranych również w codziennym życiu umów, np. umowy kupna-sprzedaży samochodu czy mieszkania, ale też ustanowienie hipoteki, umowy pożyczki pieniędzy, umowy spółki i wiele innych umów niesie za sobą obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od takich czynności odprowadzają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Urząd skarbowy nalicza wysokość takiego podatku na podstawie informacji, które zawiera wypełniony druk PCC-3. Wysokość podatku stanowi ustanowiony odgórnie procent od wartości podstawy opodatkowania.
Druk PCC-3 należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Formularz druku można doręczyć osobiście, wysłać pocztą bądź drogą elektroniczną. Jeśli chcą Państwo przesłać druk przez internet, nie wymaga to waszego e-podpisu.
Pobierz druk PCC-3